Vedtægter for foreningen Odinstårnet

§ 1:
Foreningens navn er "Odinstårnet".

§ 2:
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til det oprindelige Odinstårn og arbejde for, at der bygges et nyt Odinstårn samt søge at skaffe kapital til dette formål.

§ 3:
Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

§ 4:
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Medlemmerne har intet personligt ansvar.

§ 5:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages skriftlig varsel via post eller e-mail.
Indkaldelse skal altid indeholde følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Regnskab og budget.
4.  Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.  Valg af bestyrelsessuppleanter
8.  Valg af 1 revisor
9.  Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag til optagelse på dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen skriftligt via post eller e-mail 7 dage før generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved simpelt stemmeflertal.

Valgbarhed kræver 3 måneders medlemskab

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og revisionen af 1 medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer afgår med 2-3 medlemmer på ulige år og 3-4 medlemmer på lige år.
Bestyrelsessuppleanterne afgår på skift hvert andet år.
Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

§ 6:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingent skal være indbetalt inden udløb af marts måned i det aktuelle regnskabsår.
Kontingentopkrævning udsendes efter afholdt generalforsamling i februar måned.

§ 7:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og er i øvrigt berettiget til, når den finder anledning hertil, at optræde med bindende virkning på foreningens vegne.
Alle dispositioner over foreningens formue skal foretages af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Eventuel formue (kr. 20.000 eller derover) hensættes på separat konto, og der disponere over jf. §.7. 
Kassereren eller hans bemyndigede kan disponere over netbankens daglige indestående (max kr. 20.000)
Lånoptagelse kan kun finde sted efter vedtagelse på en generalforsamling.

§ 8:
Alle bestemmelser på en ordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, uanset de mødendes antal.
Vedtægtsændringer kan dog kun foretages, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og 2/3 heraf stemmer for, eller når 2/3 af de mødte på en ordinær generalforsamling vedtager og henviser til vedtægtsændringen til en af bestyrelsen med sædvanligt varsel indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og denne generalforsamling, uden hensyn til de mødendes antal og ved simpelt stemmeflertal, godkender den ordinære generalforsamlings vedtagelse.
Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes på forlangende af mindst 10% af medlemmerne, der ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen fremsætter begæring herom med forslag, som ønskes behandlet.

§ 9:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, jf. 8. 
Eventuelle midler skal efter bestyrelsens beslutning tilfalde en velgørende institution.


Vedtaget på generalforsamling i februar 1991.
Vedtægtens § 5 stk. 6  ændret ved generalforsamlingen den 26. februar 2004.
Vedtægtens § 2, § 3, § 5 og § 8 ændret ved generalforsamlingen den 19. februar 2008.
Vedtægtens § 5 ændret med tilføjelse ved generalforsamling den 24. februar 2009.
Vedtægtens § 2, 5 og 6 ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2015
Vedtægternes §5, §7 ændret på generalforsamlingen den 27 februar 2018